JOBS

บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

"รักษามาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดต่อไป"

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

รายละเอียดของงาน

-ติดต่องานขายต่างประเทศ ( บริษัทเทรดดิ้ง )

-สามารถติดต่อประสานงาน และทำงานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก-ชิปปิ้งได้

-ติดต่องานออกบูธ ในประเทศ-ต่างประเทศ

-รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่

-วางแผน ทำยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

-และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-รักงานท้าทาย เป็นคน Active กระตือรือร้น และทุ่มเท 

-มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

-ติดต่อประสานงานภายใน-นอกองค์กรได้ดี

-มีความละเอียดรอบคอบเรื่องเอกสาร

-มีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี

-ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

รายละเอียดของงาน

-จัดเก็บสถิติ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน

-ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน

-ทำเอกสารส่งเงินสมทบส่งประกันสังคม

-จัดทำเงินเดือน

-จัดหาพนักงานเข้าทำงาน

-งานเอกสาร

-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้

-ติดต่อประสานงานภายใน-นอกองค์กรได้ดี

-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

-มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-สามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการได้

-มีความละเอียดรอบคอบเรื่องเอกสาร

© 2020 All Rights Reserved. Nongporn Food Industries Co., Ltd.

Top