JOBS

บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

"รักษามาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดต่อไป"

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปิดรับสมัคร)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปิดรับสมัคร)

รายละเอียดของงาน

- รับผิดชอบการจัดทำเอกสาร และควบคุมด้านการรับสินค้า, จ่ายสินค้า, การจัดเก็บเอกสาร, กระบวนการเบิกจ่ายรับคืน

- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ ชาย - มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติดี ทำงานเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ

- รักงานท้าทาย เป็นคน Active กระตือรือร้น และทุ่มเท

© 2020 All Rights Reserved. Nongporn Food Industries Co., Ltd.

Top